Rikskansleren Axel Oxenstiernas skrifter och brefvexling. Avd. 1, band 15

Brev 1636

Rikskanslern Axel Oxenstiernas skrifter och brevväxling. Avd. 1, 15
ISBN: 9149255479
Soft cover: 662 pages
Published: 1956
SEK 138