Titelregister

Dalarna

Kyrkorna i Mora

127 kr

Dalarna

Venjans, Solleröns och Våmhus kyrkor

127 kr

Dalarna

Lima och Transands kyrkor

127 kr

Dalarne I:3

Falu domsagas södra tingslag

127 kr

Dalarne II:1

Falun

127 kr

Das Reliquiar mit der Krone. Das Reliquiar

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

138 kr

Das Reliquiar mit der Krone. Tafeln

Im Staatlichen Historischen Museum zu Stockholm

127 kr

Dating in the Bronze Age

With special reference to Scandinavia

138 kr

De kungliga gemaken i Kalmar slott och deras inredningar

Jämte kortfattad redogörelse för slottets byggnadshistoria

138 kr

Den akademiska läxan

Om föreläsningens historia

265 kr

Den antika skevheten

Politiska ord och begrepp i det tidig-moderna Sverige

233 kr

Den engelska underrättelseverksamheten rörande Sverige under…

En studie i Londonkabinettets politiska spionage med särskild hänsyn tagen till åren 1770-1772

106 kr

Den fristående akademiens verksamhet 1974-85

Skrift utgiven med anledning av tvåhundraårsjubileet av akademiens återinrättande år 1786

170 kr

Den hotade idyllen

Gunnar Mascoll Silfverstolpe, Finland och den lyriska intimismen

234 kr

Den höviska kulturen i Norden

En konsthistorisk undersökning

233 kr

Den litterära biografin

Symposium, avhållet i Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien den 18-19 februari 1988

138 kr

Den senmedeltida penningen i Sverige

svenska brakteater med krönt huvud och krönta bokstäver

212 kr

Den svenska Herkules

Studier i Stiernhielms diktning [2]

265 kr

Der Runenstein von Rök

In Östergötland, Schweden

106 kr

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". I

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 1, Einleitung

530 kr

Die "Seligenstädter Lateinpädagogik". II

Eine illustrierte Lateingrammatik aus dem deutschen Frühhumanismus. Band 2: Faksimile

530 kr

Die Altarschreine von Tjällmo und Järstad

Kritische Anmerkungen zur kunsthistorischen Methodik

106 kr

Die Bronzezeit im Ostseegebiet

Ein Rapport der Kgl. Schwedischen Akademie der Literatur Geschichte und Altertumsforschung über das Julita-Symposium 1986

138 kr

Die Deutschen Münzen des Fundes Von Burge 1, Ksp. Lummelunda,…

Ein beitrag zur ostfälischen münzgeschichte

265 kr

Die Funde aus Dolmen und Ganggräbern in Schonen, Schweden, 2

Die Härade Gärds, Albo, Järrestad, Ingelstad, Herrestad, Ljunits

138 kr

Die jüngere vorrömische Eisenzeit Gotlands

Funde, Chronologie, Formenkunde

530 kr

Die soziale Funktion der Gelegenheitsdichtung

Studien zur deutschsprachigen Gelegenheitsdichtung in Stockholm zwischen 1613 und 1719

138 kr

Die Vendelzeit Gotlands, I:1. Text

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

138 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Beilage

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

127 kr

Die Vendelzeit Gotlands, II. Tafeln

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

530 kr

Die Wikingerzeit Gotlands I

Abbildungen der Grabfunde

459 kr

Die Wikingerzeit Gotlands II

Typentafeln

459 kr

Die Wikingerzeit Gotlands IV:2

Katalog

318 kr

Die Völkerwanderungszeit Gotlands

Im Auftrage der Kungl. Vitterhets historie och antikvitetsakademien dargestellt

265 kr

Die ältere Eisenzeit Gotlands

Nach den in Statens historiska museum, Stockholm, aufbewahrten Funden und Ausgrabungsberichten, vol. 2

233 kr

Doktor Otto Smiths Münzensammlung

im Kgl. Münzkabinett, Stockholm, del 1

127 kr

Dominus Episcopus

Medieval Bishops between Diocese and Court

235 kr

Donationsfonder

Och andra fonder

191 kr

Donationsfonder

och andra fonder

191 kr

Dopfuntar i Statens Historiska Museum

Beskrivande grupperande förteckning med understöd av Kungl. Vitterhets historie och antikvitets-akademien utgiven av konsthistoriska institutet vid Stockholms högskola genom Johnny Roosval

138 kr

Dramatiken i Bröllops Besvärs Ihugkommelse

EN TIDSBILD OCH ETT TOLKNINGSFÖRSÖK

138 kr

Drottning Margaretas gyllene kjortel

i Uppsala domkyrka

191 kr